JFČ Ziema 2022 nolikums

31.10.2022

JELGAVAS FUTBOLA ČEMPIONĀTA “ZIEMA 2022” NOLIKUMS

 

  1. MĒRĶI

1.1.        Noskaidrot Jelgavas 2022.gada čempionus telpu futbolā (formāts 5:5).

1.2.        Popularizēt un attīstīt amatieru futbolu Jelgavā.

1.3.        Veicināt Jelgavas iedzīvotāju pievēršanos aktīvas dzīvesveidam.

 

2.        DALĪBNIEKI UN KOMANDAS PIETEIKUMS

2.1.        Sacensībās drīkst piedalīties vīrieši, kas sasnieguši 16 gadu vecumu un kas ir parakstījuši komandas pieteikumu sacensībām (pievienots pielikumā 1), turpmāk tekstā – futbolisti.

2.2.        Komandas pieteikums sacensībām apliecina komandas gatavību startēt sacensībās un pildīt Nolikumā noteiktās saistības un ir jāiesniedz Sacensību organizācijas komitejai ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divas) stundas pirms Sacensību pirmās spēles sākuma, nosūtot tos uz jaunfutbcentrs@gmail.com.

2.3.        Maksimālais dalībnieku skaits komandas pieteikumā - 20 (divdesmit) futbolisti un 5 (piecas) oficiālās personas. Komandas sastāvu sacensību laikā nav atļauts mainīt vai papildināt.

2.4.        Komandas pieteikumā var būt ne vairāk kā divi futbolisti, kas 2022.gada (vai 2022./2023.gada) sezonā bija vai ir pieteikti Latvijas telpu futbola virslīgā vai telpu futbola 1.līgā vai Optibet Latvijas futbola virslīgā vai Optibet Nākotnes līgā.

2.5.        Spēlētāju pārejas starp komandām nav atļautas.

2.6.        Komandas pieteikumā (pielikums 1) jāuzrāda:

2.6.1.        komandas nosaukums;

2.6.2.        komandas spēļu formas krāsas (krekli, šorti, getras);

2.6.3.        komandas atbildīgā persona (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts);

2.6.4.        katra futbolista (ne vairāk kā 20) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pozīcija laukumā;

2.6.5.        katras oficiālās personas (ne vairāk kā 5) vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 

3.        SACENSĪBU VADĪBA

3.1.     Sacensības organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” (SSC) sadarbībā ar biedrību “Jaunatnes futbola centrs Jelgava” (JFC Jelgava) un uz tām attiecas LFF reglaments Par spēlētāju statusu un pārejām, LFF Disciplinārais reglaments, LFF Drošības reglaments, LFF organizēto sacensību sanitārais protokols amatieru sacensībām u.c. FIFA, UEFA un LFF noteikumi, kas attiecas uz futbola sacensību organizēšanu.

3.2.     Sacensību organizācijas komitejas (SOK) sastāvs:

3.2.1.        Juris Kaminskis, SSC direktors;

3.2.2.        Kaspars Tiltiņš, LFF Zemgales reģiona vadītājs;

3.2.3.        Ainārs Tamisārs, JFC Jelgava pārstāvis, SOK vadītājs.

3.3.     SOK pienākumi un pilnvaras:

3.3.1.        Sacensību kalendāra apstiprināšana;

3.3.2.        Komandu pieteikumu pieņemšana un apstiprināšana;

3.3.3.        Strīdu un protestu izskatīšana, lēmumu pieņemšana par disciplinārajiem sodiem;

3.3.4.        Citu ar sacensību organizēšanu saistītu lēmumu pieņemšana.

3.4.     SOK kontakttelefons: 29234040 un e-pasts: jaunfutbcentrs@gmail.com.

3.5.   SOK lēmumus disciplinārajiem pārkāpumiem un iesniegtajos protestos minētajiem jautājumiem pieņem sapulcē ar balsu vairākumu ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc attiecīgās spēļu kārtas noslēgšanās, kad noticis pārkāpums vai atgadījums, par ko ir iesniegts protests.

 

4.        SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS

4.1.     Sacensību norises laiks: no 2022.gada 19.novembra līdz 31.decembrim. Ja Latvijas Republikā (LR) spēkā esošie normatīvie tiesību akti epidemioloģiskās drošības jomā sacensību norisi nepieļauj, SOK nosaka citus sacensību norises datumus vai lemj par sacensību nerīkošanu vai pirmstermiņa pārtraukšanu vai pārcelšanu uz vēlāku laiku.

4.2.     Sacensību norises vieta: Zemgales olimpiskais centrs (Kronvalda iela 24, Jelgava).

 

5.        SACENSĪBU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

5.1.        Sacensības notiek saskaņā ar Jelgavas futbola čempionāta nolikumu, spēkā esošajiem FIFA futbola noteikumiem (Spēles noteikumi) un godīgas spēles (fair-play) principiem.

5.2.        Spēles laiks ir 2x20 minūtes. Spēles formāts 5:5 (vārtsargs + 4 laukuma spēlētāji).

5.3.        Spēli apkalpo Latvijas futbola federācijas (LFF) licencēti tiesneši un spēles administrators, kurš atbild par rezultātu tablo un informācijas sniegšanu saistībā ar spēles gaitu.

5.4.        Komandu spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formām ar numuriem uz tām. Numuri nedrīkst atkārtoties. Ja komandu formas ir vienādas vai ļoti līdzīgas, viesu komandai spēle jāaizvada uzmetņos, ko izsniedz spēles administrators.

5.5.        Spēlētāji, treneri, kluba/komandas oficiālās amatpersonas un pavadošās personas ir atbildīgas par uzvedības noteikumu un sabiedriskās kārtības ievērošanu laika posmā, sākot ar 1 (vienu) stundu pirms spēles sākuma, spēles laikā un 1 (vienu) stundu pēc spēles beigām.

5.6.        Gadījumā, ja kāds no sacensību dalībniekiem veic disciplināru pārkāpumu, spēles tiesnesis un spēles administrators sastāda rakstisku ziņojumu un 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc spēles beigām nosūta SOK uz e-pastu jaunfutbcentrs@gmail.com.

5.7.        Protestu par spēles tiesneša vai spēles administratora lēmumiem, kas neatbilst Jelgavas futbola čempionāta nolikumam vai Spēles noteikumiem, komandas atbildīgā persona sastāda rakstiski un 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc spēles beigām nosūta SOK uz e-pastu jaunfutbcentrs@gmail.com.

5.8.        Par uzvaru spēlē komandai tiek piešķirti 3 punkti, par neizšķirtu – 1 punkts, par zaudējumu – 0 punkti.

 

6.  UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

6.1.   Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas pēc visām spēlēm.

6.2.   Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kam:

6.2.1.        labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iesistie vārti);

6.2.2.        vairāk uzvaru visās spēlēs;

6.2.3.        labāka gūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

6.2.4.        vairāk gūto vārtu visās spēlēs;

6.2.5.        5 soda sitienu izspēle.

6.3.   Komandai, kas izstājas vai tiek izslēgtas no Sacensībām, atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0:3, ja tā nospēlējusi vismaz 50% spēļu. Ja nospēlēts mazāk kā 50% spēļu, visi spēļu rezultāti tiek anulēti.

6.4.   1., 2. un 3.vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām.

 

7.        DALĪBAS MAKSA

7.1.                       Par piedalīšanos Sacensībās katrai komandai dalības maksa ir EUR 200,00 (divi simti eiro).

7.2.                       Maksājums par dalību jāveic sacensību organizatoram:

Biedrība Jaunatnes futbola centrs Jelgava

Reģ.nr. 40008097405

Kārklu iela 33, Jelgava, LV-3008

AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV2X

Konta nr. LV25 HABA 0551 0496 14388

Maksājuma mērķis: dalība Jelgavas futbola čempionātā (norādot arī komandas nosaukumu)

 

7.3.   Dalības maksa jāsamaksā ne vēlāk kā 72 (septiņdesmit divas) stundas pirms Sacensību pirmās spēles sākuma, pretējā gadījumā komanda netiek pielaista dalībai sacensībās.

 

8.        NODROŠINĀJUMS

8.1.        Sacensību organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu), spēļu tiesnešus, pirmo medicīnisko palīdzību, spēļu kalendāru, turnīra informācijas atspoguļošanu masu medijos, kā arī apbalvošanu pēc Sacensībām.

8.2.        Komandas pašas sedz izdevumus, kas tām radušies saistībā ar piedalīšanos sacensībās.

8.3.        Spēlētāji un komandu pārstāvji paši atbild par savas veselības stāvokli un to ar savu parakstu apliecina komandas pieteikumā.

 

9.        DISCIPLINĀRIE SODI

9.1.             Komandai ieskaita tehnisko zaudējumu ar 0:3 un piespriež naudas sodu līdz EUR 100,00 par:

9.1.1.        neierašanos uz spēli bez attaisnojoša iemesla;

9.1.2.        atteikšanos spēlēt vai turpināt iesākto spēli;

9.1.3.        tādu nekārtību izraisīšanu (futbolistu, oficiālo personu, skatītāju dēļ), kuru rezultātā nav iespējams spēli sākt vai turpināt;

9.1.4.        diskvalificēta vai pieteikumā neesoša vai protokolā neierakstīta spēlētāja piedalīšanos spēlē.

9.2.             Komandai tiek piespriests naudas sods līdz EUR 50,00 par:

9.2.1.        futbolistu vai oficiālo personu neētisku uzvedību, neētiskiem izteicieniem Sacensību norises laikā, sabiedriskās vietās, masu medijos;

9.2.2.        oficiālo personu iejaukšanos tiesneša darbā, rupju apvainošanu (ar vai bez vainīgo personu diskvalifikācijas no piedalīšanās turpmākajās spēlēs).

9.3.             Komandai tiek piespriests naudas sods līdz EUR 500,00 par tās futbolista un/vai oficiālās personas jebkuru rasistisku vai ksenofobisku darbību pret pretinieku komandas futbolistu un/vai oficiālo personu.

9.4.             Komanda tiek izslēgta no Sacensībām par:

9.4.1.        atkārtotu neierašanos uz spēli;

9.4.2.        rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem.

9.5.             Futbolistiem tiek piemērotas sekojošas diskvalifikācijas par sekojošiem pārkāpumiem:

9.5.1.        uz 1 spēli                         par 2 brīdinājumiem 1 spēlē

                                         par nesportisku uzvedību

9.5.2.        uz 2 spēlēm                   par sitienu pretiniekam pa kājām no mugurpuses

                                         par rupju spēli, kas var izraisīt traumu

                                         par aizvainojošu, rupju vārdu, izteicienu lietošanu

9.5.3.        uz 3 spēlēm                   par tīšu sitienu (ar roku, kāju, galvu) pretiniekam

                                         par izteiktiem draudiem pretiniekam vai skatītājiem

                                         par rupju spēli, kas izraisījusi traumu

                                                                                    par agresīvu izturēšanos pret citiem Sacensību dalībniekiem

                                         par izteiktiem draudiem tiesnešiem

                                       par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā

                                                                                     par uzbrukumu tiesnesim (ar elkoni, dūri, kāju, galvu)

                                                       par spļaušanu tiesnesim.

 

   Visas soda naudas jāsamaksā līdz komandas nākamajai spēlei, veicot maksājumu uz sekojošu norēķinu kontu:

Biedrība Jaunatnes futbola centrs Jelgava

Reģ.nr. 40008097405

Kārklu iela 33, Jelgava, LV-3008

AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV2X

Konta nr. LV25 HABA 0551 0496 14388

Maksājuma mērķis: soda nauda Jelgavas futbola čempionātā (norādot arī komandas nosaukumu)

10.     PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1.         Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir biedrība “Jaunatnes futbola centrs Jelgava”, reģistrācijas numurs: 40008097405, e-pasts: jaunfutbklubs@gmail.com (turpmāk tekstā – Pārzinis).

10.2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sacensību laikā uzņemtie fotoattēli un videoattēli tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi. Sacensību fotogrāfijas, videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālu veidošanai, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.

10.3. Komandas/kluba atbildīgā persona, iesniedzot pieteikumu un reģistrējot dalībniekus sacensībām, apliecina, ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei.

10.4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.

10.5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.

10.6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

10.7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

 

  1. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI

11.1. Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citam atbalsta personālam ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības pasākumus nosakošie normatīvie akti.